onas.jpg

Logo spolku

Vyjadruje symbol života a väzby s prírodou, krásy ducha, radosti z hudby a pohybu, úctu k tradíciám.
Logo spolku bolo uvedené do života na valnom zhromaždení spolku dňa 27. mája 2013. 
Autorom loga je Tomáš Zeman, TZ Studios, s.r.o.
red cele